Świadczenie wychowawcze 500+

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na nowy okres złoży wniosek wraz z dokumentami:

 • w okresie od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawcze oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 31 października 2017 r.
 • w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r., ustalenie prawa o świadczenia wychowawcze oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 30 listopada 2017r.

 

Przypominamy osobom otrzymującym świadczenie wychowawcze na pierwsze i kolejne dzieci lub świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione od dochodu, o KONIECZNOŚCI niezwłocznego informowania organu wypłacającego o wszelkich zmianach, które mogą wpłynąć na uprawnienie do otrzymywania świadczeń wychowawczych lub rodzinnych takich jak np.: podjęcie zatrudnienia, zarejestrowanie działalności gospodarczej, podjęcie zatrudnienia po urlopie wychowawczym, zmiana składu rodziny itp.

 

 

 

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają:

 • niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia.
 • w rodzinach, w których dziecko ukończyło 18 lat, a drugie dziecko jest niepełnoletnie, zasiłek będzie przysługiwał na pierwsze dziecko, czyli dziecko niepełnoletnie wyłącznie w przypadku spełniania kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę.
 • w przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200 zł netto.

 

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Herbach od 1.04.2016 r. pok. nr 6 lub za pośrednictwem poczty.

 

 

Załączniki:

 1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze
 3. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
 4. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 5. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego
 6. Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

 

 

 

 

Rodzina 500+