Realizowane projekty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Herbach realizuje po raz 7 projekt systemowy pn. „Zacznij od początku. Program aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Herby”. Uczestnikami projektu zostało 20 osób. Uczestnicy zostali zrekrutowani spośród klientów GOPS. Po rekrutacji uczestników oraz rozpoznaniu potrzeb rozpoczęły się przygotowania do rozpoznania rynku oraz wysłania zapytań ofertowych na realizację form wsparcia.  Pierwszym etapem po zrekrutowaniu uczestników i podpisaniu kontraktów były szkolenia z zakresu doradztwa psychospołecznego, doradztwa zawodowego oraz badania preferencji i predyspozycji zawodowych. Tematyka zajęć dobrana została do potrzeb uczestników. Wśród omawianych tematów były również tematy dotyczące realizacji zasady równych szans w tym równości płci. Po zakończeniu zajęć rozpoczęła się krótka przerwa wakacyjna. Podczas przerwy wakacyjnej zostały wysłane zapytania ofertowe na kursy zawodowe.  Uczestnicy objęci są również wsparciem finansowym w postaci zasiłków celowych będących wkładem własnym do projektu. Kolejnym etapem jest uczestnictwo w kursach zawodowych m.in. „Kucharz”, „Sprzedawca z umiejętnością obsługi kasy fiskalnej, komputera i terminali płatniczych”, „Prawo jazdy kat. B”, „Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci”.

 

Do chwili obecnej GOPS złożył 3 wnioski o płatność rozliczające zrealizowaną część projektu.  W ramach projektu zostały wypłacone dodatki specjalne dla pracowników uczestniczących w realizacji projektu oraz dla księgowej rozliczającej projekt. Na bieżąco przez cały czas realizacji projekt jest koordynowany oraz monitorowany przez koordynatora zatrudnionego na umowę zlecenie. Na bieżąco trwa ewaluacja projektu oraz  kursów.

 

Podczas realizacji projektu w latach 2008 – 2014 wsparcie zostało objęte 100 osób w tym 77 kobiet i 33 mężczyzn. Wszyscy uczestnicy objęci byli 3 instrumentami aktywnej integracji m.in. doradztwem zawodowym, doradztwem psychospołecznym i psychologicznym. Wszyscy ukończyli Kursy zawodowe. Wszelkie formy wsparcia realizowane były zgodnie z potrzebami i dostosowane do możliwości uczestników. We wszystkich formach wsparcia przestrzegano stosowania zasady równych szans. Uczestnicy otrzymywali również zasiłki celowe, które były rozliczane jako wkład własny Gminy do projektu.

 

W ciągu trwania wszystkich edycji projektu pozyskano dofinansowanie w wysokości 836 946,90 zł co stanowi 85%. Całość projektu to 948 336,86zł  w tym 111389,86 zł wkładu własnego. Podczas realizacji projektu możliwe było doposażenie Ośrodka Pomocy w sprzęt komputerowy, meble tj sprzęt potrzebny do realizacji projektu. Powstała strona internetowa.

 

Podczas realizacji projektu odbyła się kontrola Instytucji Pośredniczącej tj. Urzędu Marszałkowskiego z którym podpisana jest umowa na realizację projektu. Podczas kontroli sprawdzana była prawidłowość realizacji umowy o dofinansowanie oraz innych dokumentów programowych. Podczas kontroli stwierdzono, że projekt jest realizowany prawidłowo oraz należy wprowadzić drobne usprawnienia.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Herbach realizuje po raz 6 natomiast po raz pierwszy dwuletni projekt systemowy pn. „Zacznij od początku. Program aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Herby”. Uczestnikami projektu zostało 37 osób w tym w 2012 r. 18 osób a w 2013r. 19 osób. Uczestnicy zostali zrekrutowani spośród klientów GOPS. Po rekrutacji uczestników oraz rozpoznaniu potrzeb rozpoczęły się przygotowania do rozpoznania rynku oraz wysłania zapytań ofertowych na realizację form wsparcia. Pierwszym etapem po zrekrutowaniu uczestników i podpisaniu kontraktów były szkolenia z zakresu doradztwa psychospołecznego, doradztwa zawodowego oraz badania preferencji i predyspozycji zawodowych. Tematyka zajęć dobrana została do potrzeb uczestników. Wśród omawianych tematów były również tematy dotyczące realizacji zasady równych szans w tym równości płci oraz prawa i obowiązki osób niepełnosprawnych. Po zakończeniu zajęć rozpoczęła się krótka przerwa wakacyjna. Podczas przerwy wakacyjnej zostały wysłane zapytania ofertowe na kursy zawodowe. Uczestnicy objęci są również wsparciem finansowym w postaci zasiłków celowych będących wkładem własnym do projektu. Kolejnym etapem jest uczestnictwo w kursach zawodowych m.in. „Kucharz”, „Sprzedawca z umiejętnością obsługi kasy fiskalnej, komputera i terminali płatniczych”, „Prawo jazdy kat. B”, „Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci”, „Operator wózka widłowego”, „Operator koparko – ładowarki”.

 

W ciągu całego okresu realizacji GOPS złożył 8 wniosków o płatność rozliczających projekt. W ramach projektu zostały wypłacone dodatki specjalne dla pracowników uczestniczących w realizacji projektu oraz dla księgowej rozliczającej projekt. Na bieżąco przez cały czas realizacji projekt jest koordynowany oraz monitorowany przez koordynatora zatrudnionego na umowę zlecenie. Na bieżąco trwała ewaluacja projektu oraz kursów. Na zakończenie realizacji projektu odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące, w którym udział wzięli uczestnicy, władze Gminy, personel projektu i inni.

 

W ramach projektu GOPS pozyskał 248 958,33 zł dofinansowania natomiast wartość projektu to 286 159,00zł. Kwota wkładu własnego gminy do projektu wynosiła 37 200,67zł. Wkład własny został w całości rozliczony jako zasiłki dla uczestników projektu.