Fundusz alimentacyjny

Wymagane dokumenty do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2017/2018:

od dn. 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.

W okresie zasiłkowym 2017/2018 kwota przysługującego odliczenia  wykazana w PIT/UZ  za 2015 r. wliczana jest jako dochód przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz świadczenie wychowawcze. W związku z tym, iż podatnicy otrzymali kwotę w 2016 r. należy  wykazać ją  w oświadczeniu o dochodach nieopodatkowanych za 2016 r. (wykazujemy tylko kwotę nadwyżki a nie ulgi na dzieci) oraz  dostarczyć  PIT /UZ za 2015 do wglądu.

Do wniosku  o fundusz alimentacyjny należy dołączyć:

 1. Zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji, zawierającego informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów lub oświadczenie.
 2. informacje właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą lub w przypadku, gdy dłużnik przebywa poza granicami Rzeczpospolitej  Polskiej  i brak jest podstaw prawnych do wszczęcia postępowania lub brak możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
 3. zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny (małżonków, rodziców dziecka, dzieci) w tym odpowiednio:
 4. zaświadczenie komornika o stanie egzekucji za 2016 r.
 5. oświadczenia członków rodziny o wysokości  dochodu z tytułu ryczałtu, karty podatkowej – za 2016 r.
 6. oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w 2016 r. innego dochodu nieopodatkowanego; 
 7. zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy (ha przeliczeniowych) w 2016 r.
 8. przekazy/przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów (zapłaconych w 2016 r.) na rzecz osób spoza rodziny
 9. odpis  podlegającego wykonaniu  orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem
 10. kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka
 11. aktualne zaświadczenie szkolne  na rok 2017/2018.

W przypadku utraty dochodu (osiągniętego w 2016 r.)

 • dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy lub zaświadczenie o okresie zatrudnienia oraz PIT 11 za 2016 r.)

W przypadku uzyskania dochodu w roku 2016 lub po tym roku (2016), który jest uzyskiwany w okresie,  na który ustalane jest prawo do świadczenia.

 • dokument potwierdzający liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany w 2016 r. oraz kwotę uzyskanego dochodu ( czyli np. zaświadczenie o okresie zatrudnienia, umowę o pracę,  umowę-zlec  oraz pit 11 za 2016 decyzję ZUS oraz pit  za 2016 r.),
 • dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu netto (np. podjęcia zatrudnienia) z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty  przez członka rodziny (dotyczy uzyskania dochodu w roku 2017 )

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

 

 

 

Wymagane dokumenty do ustalenia prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2016/2017:

 

UWAGA! Kwota przysługującego odliczenia  wykazana w PIT/UZ za 2014 r. wliczana jest jako dochód przy ubieganiu się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Wzwiązku z tym, iż podatnicy otrzymali kwotę w 2015 r. należy  wykazać ją  w oświadczeniu o dochodach nieopodatkowanych za 2015 r. (wykazujemy tylko kwotę nadwyżki a nie ulgi na dzieci) oraz  dostarczyć  PIT /UZ za 2014 r. – do wglądu

Do wniosku  o fundusz alimentacyjny należy dołączyć:

 1. Zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji, zawierającego informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów lub oświadczenie.
 2. informacje właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą lub w przypadku, gdy dłużnik przebywa poza granicami Rzeczpospolitej  Polskiej  i brak jest podstaw prawnych do wszczęcia postępowania lub brak możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
 3. zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny (małżonków, rodziców dziecka, dzieci) w tym odpowiednio:
 4. zaświadczenie komornika o stanie egzekucji za 2015 r.
 5. oświadczenia członków rodziny o wysokości  dochodu z tytułu ryczałtu, karty podatkowej – za 2015 r.
 6. oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w 2015 r. innego dochodu nieopodatkowanego 
 7. zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy (ha przeliczeniowych) w 2015 r.
 8. przekazy/przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów (zapłaconych w 2015 r.) na rzecz osób spoza rodziny
 9. odpis  podlegającego wykonaniu  orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem
 10. kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka
 11. aktualne zaświadczenie szkolne  na rok 2016/2017.

W przypadku utraty dochodu (osiągniętego w 2015 r.)

 • dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy lub zaświadczenie o okresie zatrudnienia oraz PIT 11 za 2015 r.)

W przypadku uzyskania dochodu w roku 2015 lub po tym roku (2016), który jest uzyskiwany w okresie,  na który ustalane jest prawo do świadczenia.

 • dokument potwierdzający liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany w 2015 r. oraz kwotę uzyskanego dochodu ( czyli np. zaświadczenie o okresie zatrudnienia, umowę o pracę,  umowę-zlec  oraz pit 11 za 2015 decyzję ZUS oraz pit  za 2015 r.),
 • dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu netto (np. podjęcia zatrudnienia) z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty  przez członka rodziny (dotyczy uzyskania dochodu w roku 2016 )

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Herbach

ul. Lubliniecka 33, tel. (34) 3574-100 wew. 22

 • Poniedziałek, Środa, Czwartek: 7:30 do 15:30
 • Wtorek: 7:30 do 16:00
 • Piątek: 7:30 do 15:00