Informacje dotyczące dochodu mającego wpływ na pobieranie świadczeń

Powiększ obraz

Informujemy, że osoby otrzymujące świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego zobowiązane są do zgłaszania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Herbach zmian zaistniałych w sytuacji dochodowej mających wpływ na prawo do pobieranych świadczeń.

W okresie zasiłkowym 2020/2021 dochodem bazowym, na podstawie którego ustalane jest prawo do ww. świadczeń jest dochód uzyskany w roku 2019. W przypadku uzyskania dochodu po roku bazowym osoby otrzymujące świadczenia zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu w tut. GOPS.

W sytuacji uzyskania dochodu należy przedłożyć dokument potwierdzający termin jego uzyskania  oraz kwotę netto za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie tego dochodu.  Przykład: W dniu 12 grudnia 2020 r. wnioskodawca lub członek jego rodziny podjął zatrudnienie. W takiej sytuacji należy złożyć do GOPS-u zaświadczenie o wysokości dochodu za miesiąc styczeń 2021 r., zaświadczenie powinno wpłynąć do GOPS do dnia 15.02.2021 r., aby w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego wstrzymać wypłatę świadczenia od miesiąca lutego 2021 r. Terminowe informowanie o zaistniałych zmianach w sytuacji dochodowej rodziny zapobiegnie późniejszemu naliczaniu świadczeń nienależnie pobranych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami.