Aktualności

Pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Herbach informuje, że Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 realizował na terenie naszej gminy Bank Żywności w Częstochowie.

Działania te obejmowały pomoc żywnościową oraz działania wspierające, edukacyjne i włączające. Osoby korzystające ze wsparcia Programu mogły wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, takich jak m.in.: warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia, warsztaty edukacji ekonomicznej.         W dniu 17 maja 2021r. odbyły się w gminie Herby warsztaty pn. „Warsztaty z zakresu przeciwdziałania marnotrawstwu żywności i zdrowego odżywiania” tematem było: Jak zapobiegać marnowaniu żywności i ABC zdrowego odżywiania,  których organizatorem był Bank Żywności w Częstochowie. Udział w działaniach towarzyszących brało 10 osób.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana była do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiła ona do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1.707,20zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.320,00zł dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana była w postaci artykułów spożywczych, które były przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

W Gminie Herby rolę Organizacji Partnerskiej przejął Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Herbach w związku z czym,  kwalifikacja do programu oraz dystrybucja artykułów spożywczych odbywała się za pośrednictwem pracowników socjalnych. Osoby, które otrzymały skierowanie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Herbach, mogły w okresie od skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która była dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Paczki żywnościowe wydawane były w miesiącu maju, czerwcu i październiku 2022r. W ramach pomocy żywnościowej skorzystało 397 osób ( kobiet: 213, mężczyzn: 184). Ogółem wydano 983 szt. paczek żywnościowych na : 8,97480 ton.

W ramach pomocy żywnościowej osoby uprawnione otrzymały takie produkty spożywcze, jak: groszek z marchewką,  koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, makaron jajeczny świderki, mleko UHT,  szynka drobiowa, szynka wieprzowa, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy.

 

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

ORAZ ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 

23.01.2023

22.02.2023

22.03.2023

21.04.2023

22.05.2023

22.06.2023      

21.07.2023

22.08.2023

22.09.2023

23.10.2023

 

DODATEK GAZOWY

Warunkiem do spełniania jest próg dochodowy, analogiczny jak w dodatku osłonowego. Dodatek gazowy dostaną więc gospodarstwa domowe o najniższych dochodach, czyli z dochodem miesięcznym wynoszącym:

  • 2 100 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1 500 zł w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego.

O dodatek gazowy – zwrot VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury za gaz w nowym roku. Wniosek należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz trzeba będzie załączyć:

  • umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię,
  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Ustawodawca wymaga zatem, aby główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego było zasilane paliwami gazowymi, Wskazane wyżej główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB, o której mowa w art. 27a ust. 1 u.w.t.r., do dnia wejścia w życie ustawy. Po tym dniu tylko wówczas, gdy główne źródło ogrzewania wpisano lub zgłoszono po raz pierwszy do CEEB.

DODATEK ELEKTRYCZNY

Dodatek elektryczny jest dopłatą do prądu dedykowaną gospodarstwom domowym, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania mieszkań i domów.

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1000 zł. Jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r.  przekroczyło 5 MWh, wówczas kwota dodatku to 1500 zł. Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh. Kolejnym warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Więcej „Informacja”

Więcej o: Dodatek węglowy – nowelizacja

Nowelizacja dodatku węglowego wchodzi w życie z dniem 20 września 2022. Od tej daty obowiązuje ona również względem wniosków o dodatek węglowy złożonych przed aktualizacją ustawy.

Po nowelizacji ustawy o dodatku węglowym dofinansowanie to otrzymają gospodarstwa domowe w myśl zasady „jeden dodatek węglowy na jeden adres”. Oznacza to, że według nowych kryteriów wszystkim gospodarstwom domowym zamieszkującym pod tym samym adresem przysługuje tylko jeden dodatek węglowy.

Gospodarstwo domowe w ustawie o dodatku węglowym zdefiniowano jako:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)
    albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W nowelizacji ustawy dodano zapis doprecyzowujący beneficjentów tego świadczenia. Zgodnie z nim „W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Ponadto dodano przepis umożliwiający odrzucenie wniosków o dodatek węglowy, jeśli zostały one złożone przez kilka osób zamieszkujących pod tym samym adresem. Wówczas dopłatę otrzyma tylko wnioskodawca, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe zaś pozostaną bez rozpatrzenia.

Copyright © 2017-2023 GOPS Herby
Projekt strony: Install-IT - strony www, pozycjonowanie, doradztwo IT

Do góry

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Odwiedzin: 592979