Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

 

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

ORAZ ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 

23.01.2023

22.02.2023

22.03.2023

21.04.2023

22.05.2023

22.06.2023      

21.07.2023

22.08.2023

22.09.2023

23.10.2023

 

 

Wnioskodawcy, pobierający zasiłki rodzinne w obecnym okresie zasiłkowym tj. 2016/2017 których dzieci uczęszczają lub będą uczęszczać od września 2017 r. do szkół ponadgimnazjalnych zobowiązani są dostarczyć aktualne zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2017/2018 w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2017 r.
Na podstawie dostarczonego zaświadczenia, bowiem mogą być wypłacane dodatki:

 • z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 • z tytułu dojazdu do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,
 • z tytułu zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,

a także zasiłki rodzinne na dzieci, które ukończyły 18 r.ż., a kontynuują naukę w szkole.
 !!!! W przypadku nie dopełnienia ww. obowiązku wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami od miesiąca września 2017 r. zostanie wstrzymana!!!!!

 

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE  OD 01.11.2017 r. DO 31.10.2018 r.

Do wniosku  o zasiłek rodzinny oraz dodatków do zasiłku rodzinnego należy dołączyć:

 1. zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny (małżonków, rodziców dziecka, dzieci) w tym odpowiednio:
 2. zaświadczenie komornika sądowego o stanie egzekucji za 2016 r. -dotyczy osób, które wszczęły egzekucję komorniczą ponieważ nie otrzymywały świadczeń alimentacyjnych na dzieci w pełnej wysokości.
 3. oświadczenia członków rodziny o wysokości  dochodu z tytułu ryczałtu, karty podatkowej – za 2016 r
 4. oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w 2016 r. innego dochodu nieopodatkowanego
 5. zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości posiadanego w 2016 r. gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy (ha przeliczeniowych) za 2016 r.
 6. przekazy/przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów (zapłaconych w 2016 r.) na rzecz osób spoza rodziny
 7. kartę pobytu- w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt czasowy rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy w związku  z art. 127 lub 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12.12.2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. 1650 z póżn zm.) lub w związku z uzyskaniem w RP statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
 8. kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy – w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją ‘dostęp do rynku pracy”
 9. orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne (kserokopia oryginał do wglądu)
 10. aktualne zaświadczenie szkolne  (dotyczy dzieci szkół ponadgimnazjalnych)
 11. kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – oryginał do wglądu
 12. kopię odpisu podlegającego wykonaniu wyroku sądu zasądzającego alimenty lub protokół ugody – oryginał do wglądu

W przypadku utraty dochodu  z 2016 r.

 • dokument potwierdzający utratę dochodu ( np. świadectwo pracy lub zaświadczenie o okresie zatrudnienia, decyzję ZUS)  oraz wysokość utraconego dochodu. (kserokopię PIT-11 za 2016 r. – oryginał do wglądu lub inny dokument określający kwotę utraconego dochodu np. zaświadczenie)

W przypadku uzyskania dochodu w roku 2016 lub po tym roku (2016), który jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane jest prawo do świadczenia

 • dokument  określający wysokość dochodu uzyskanego oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany w 2016 r. ( czyli kserokopię umowy o pracę,  umowy zlecenia oraz kserokopię pit 11 za 2016 r. – oryginały do wglądu),
 • dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu netto (np. podjęcia zatrudnienia) z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty  przez członka rodziny (dotyczy uzyskania dochodu w roku 2017)                                      

Do dodatku z tytułu urodzenia dziecka dołącza się:

 • zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu kobiety pod opieką lekarską –  od 10 tygodnia ciąży.

Do dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego do wniosku dołącza się:

 • zaświadczenie od pracodawcy o terminie na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o okresie zatrudnienia i o co najmniej 6 miesięcznym pozostawaniu w stosunku pracy  przed uzyskaniem prawa do na urlopu wychowawczego
 • zaświadczenie z ZUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu.

Do dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. samotnego wychowywania dziecka:

 • kopia skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców – oryginał do wglądu
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany (aktualny)

Do dodatku z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego:

 • zaświadczenie potwierdzające naukę w szkole (ponadgimnazjalnej)

Do dodatku z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

 • aktualne zaświadczenie ze szkoły
 • zaświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

WAŻNE!!!
W okresie zasiłkowym 2017/2018 kwota przysługującego odliczenia  wykazana w PIT/UZ za 2015 r. wliczana jest jako dochód przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz świadczenie wychowawcze.W związku z tym, iż podatnicy otrzymali kwotę w 2016 r. należy  wykazać ją  w oświadczeniu  o dochodach nieopodatkowanych za 2016 r. (wykazujemy tylko kwotę nadwyżki a nie ulgi na dzieci) oraz  dostarczyć  PIT /UZ za 2015 do wglądu.

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE – WYMAGANE DOKUMENTY okres zasiłkowy 2016/2017

 

UWAGA! Kwota przysługującego odliczenia  wykazana w PIT/UZ za 2014 r. wliczana jest jako dochód przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne.W związku z tym, iż podatnicy otrzymali kwotę w 2015 r. należy  wykazać ją  w oświadczeniu o dochodach nieopodatkowanych za 2015 r. (wykazujemy tylko kwotę nadwyżki a nie ulgi na dzieci) oraz  dostarczyć  PIT /UZ za 2014 r. – do wglądu

Do wniosku  o zasiłek rodzinny  oraz dodatków do zasiłku rodzinnego należy dołączyć:

 1. zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny (małżonków, rodziców dziecka, dzieci) w tym odpowiednio:
 2. zaświadczenie komornika sądowego o stanie egzekucji za 2015 r. –dotyczy osób, które wszczęły egzekucję komorniczą ponieważ nie otrzymywały świadczeń alimentacyjnych na dzieci w pełnej wysokości.
 3. oświadczenia członków rodziny o wysokości  dochodu z tytułu ryczałtu, karty podatkowej – za 2015 r
 4. oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w 2015 r. innego dochodu nieopodatkowanego
 5. zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości posiadanego w 2015 r. gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy (ha przeliczeniowych) za 2015 r.
 6. przekazy/przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów (zapłaconych w 2015 r.) na rzecz osób spoza rodziny
 7. kartę pobytu- w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt czasowy rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy w związku  z art. 127 lub 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12.12.2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. 1650 z póżn zm.) lub w związku z uzyskaniem w RP statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
 8. kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy – w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją ‘dostęp do rynku pracy”
 9. orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne (kserokopia oryginał do wglądu)
 10. aktualne zaświadczenie szkolne  (dotyczy dzieci szkół ponadgimnazjalnych)
 11. kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – oryginał do wglądu
 12. kopię odpisu podlegającego wykonaniu wyroku sądu zasądzającego alimenty lub protokół ugody – oryginał do wglądu

W przypadku utraty dochodu  z 2015 r.

 • dokument potwierdzający utratę dochodu ( np. świadectwo pracy lub zaświadczenie o okresie zatrudnienia, decyzję ZUS)  oraz wysokość utraconego dochodu. (kserokopię PIT-11 za 2015 r. – oryginał do wglądu lub inny dokument określający kwotę utraconego dochodu np. zaświadczenie)

W przypadku uzyskania dochodu w roku 2015 lub po tym roku (2016), który jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane jest prawo do świadczenia

 • dokument  określający wysokość dochodu uzyskanego oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany w 2015 r. ( czyli kserokopię umowy o pracę,  umowy zlecenia oraz kserokopię pit 11 za 2015 r. – oryginały do wglądu),
 • dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu netto (np. podjęcia zatrudnienia) z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty  przez członka rodziny (dotyczy uzyskania dochodu w roku 2016)                                      

Do dodatku z tytułu urodzenia dziecka dołącza się:

 • zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu kobiety pod opieką lekarską –  od 10 tygodnia ciąży.

Do dodatku do ZR z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego do wniosku dołącza się:

 • zaświadczenie od pracodawcy o terminie na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o okresie zatrudnienia i o co najmniej 6 miesięcznym pozostawaniu w stosunku pracy  przed uzyskaniem prawa do na urlopu wychowawczego
 • zaświadczenie z ZUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu.

Do dodatku do ZR z tyt. samotnego wychowywania dziecka:

 • kopia skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców – oryginał do wglądu
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany (aktualny)

Do dodatku z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego:

 • zaświadczenie potwierdzające naukę w szkole (ponadgimnazjalnej)

Do dodatku do ZR z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

 • aktualne zaświadczenie ze szkoły
 • zaświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

 

Ponadto informujemy, że od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 października 2017 r. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie będzie wynosiło 674 zł, a na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne 764 zł.

Zmianie ulegają kwoty zasiłku rodzinnego oraz dodatków i w okresie od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r. będą wynosić:

 1. zasiłek rodzinny na dziecko do 5 roku życia – 95 zł,
 2. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do 18 roku życia  – 124 zł,
 3. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do 24 roku życia – 135 zł,
 4. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł miesięcznie nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci,
 5. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł,
 6. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
  – na dziecko do 5 roku życia – 90 zł
  – na dziecko powyżej 5 roku życia do 24 roku życia – 110 zł
 7. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
  – na zamieszkiwanie – 113 zł
  – na dojazdy  – 69 zł

Bez zmian pozostaje:

 1. wysokość kwoty uprawniającej do uzyskania prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 1922,00 zł netto na osobę w rodzinie;
 2. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 1000,00 zł;
 3. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00 zł miesięcznie;
 4. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100,00 zł na dziecko;
 5. wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka – 1000,00 zł na jedno dziecko;
 6. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego – 153,00 zł miesięcznie;
 7. wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego – 520,00 zł miesięcznie;
 8. wysokość zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 520,00 zł miesięcznie.

 

 

Miejsce załatwienia sprawy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Herbach

ul. Lubliniecka 33, tel. (34) 3574-100 wew. 22

 • Poniedziałek, Środa, Czwartek: 7:30 do 15:30
 • Wtorek: 7:30 do 16:00
 • Piątek: 7:30 do 15:00