Lokalna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Lokalna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Herby na lata 2023-2030” to wizja długofalowej polityki społecznej władz Gminy, mająca na celu stałą poprawę jakości życia mieszkańców poprzez tworzenie warunków do ich aktywizacji i integracji.

W dokumencie, obok diagnozy i badań mieszkańców, zawarto cele i kierunki strategicznej interwencji odnoszące się do problemów społecznych występujących na terenie Gminy. Wdrożenie proponowanych przedsięwzięć powinno przyczynić się do rozwiązania problemów społecznych oraz zminimalizowania negatywnych skutków zachodzących zmian i zjawisk np. gospodarczych. Ponadto sformułowane w strategii kierunki działań powinny sprzyjać racjonalizacji samodzielnych działań poszczególnych grup społecznych.

Gmina w rozumieniu nie tylko administracyjnym, ale jako wspólnota mieszkańców powinna być w sposób bezpośredni zaangażowana w rozwiązywanie problemów społecznych. Niniejszy dokument ma celu ich zidentyfikowanie i usystematyzowanie oraz określenie priorytetowych kierunków działań. Wdrożenie strategii rozwiązywania problemów społecznych stanowi wyraz dbałości społeczności lokalnej o przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom.

Pobierz pełną broszurę pt.: Gmina Herby – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2023-2030