Informacje dotyczące dochodu mającego wpływ na pobieranie świadczeń

Powiększ obraz

Zapraszamy do lektury poniższych informacji, związanych z kwestiami mogącymi prowadzić do powstania nienależnie pobranych świadczeń. Nienależnie pobrane świadczenia należy zwrócić z odsetkami. Jedną z okoliczności, która najczęściej prowadzi do powstania nienależnie pobranych świadczeń, jest uzyskanie dochodu. Poniżej znajduje się opis mający na celu wyjaśnienie, kiedy mamy do czynienia z dochodem uzyskanym oraz katalog dokumentów, które należy w takiej sytuacji dostarczyć do GOPS-u w Herbach.

Zasada

Co do zasady dochód, który bierze się pod uwagę przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego, świadczenia 500plus na pierwsze dziecko czy też świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma być za tzw. ,,rok bazowy’’. W najbliższym okresie zasiłkowym rozpoczynającym się 1 sierpnia 2017 (dla 500plus i funduszu alimentacyjnego) oraz 1 września 2017 (dla zasiłku rodzinnego) tym rokiem będzie rok 2016. Czyli w momencie składania wniosku na nowy okres pracownicy GOPS, badając uprawnienia do świadczeń będą brać pod uwagę dochód z roku 2016.

Wyjątki

Wiadomo jednak, że w życiu każdej rodziny dochodzi do różnych zmian. Rodzice czy też rodzic mogą zmienić pracę, bądź ją stracić, może pełnoletnie dziecko dostać swą pierwsza pracę itd. W związku z tym poszczególne ustawy przewidują wyjątki od wyżej opisanej zasady mające na celu wyeliminowanie z kręgu świadczeniobiorców osób, które osiągają zbyt wysokie dochody. Temu służy właśnie instytucja,,dochodu uzyskanego’’.  Dochód uzyskany to najkrócej mówiąc dochód, którego uzyskanie nastąpiło w roku bazowym lub po roku bazowym. Dolicza się go wówczas do dochodu z roku bazowego.

 

 

Przykłady

I

1 sierpnia 2017 roku matka składa wniosek o 500plus na dwójkę swoich dzieci (na okres od 1.10.2017 do 30.09.2018). Rokiem bazowym, z którego ustalany jest dochód jest rok 2016 r. Ale złożyło się tak, że ojciec dzieci będąc od paru lat osoba bezrobotną, dostał pracę od dnia 1 marca 2016 roku. Dochód osiągnięty  w tej nowej pracy jest  dochodem uzyskanym.

II

1 września 2017 ojciec składa wniosek na zasiłek rodzinny na swoje dziecko. Jest samotnie wychowującym rodzicem. Pracuje nieprzerwanie w prywatnej firmie, ale postanawia dodatkowo założyć własną działalność gospodarczą. Zarejestrował firmę z dniem 1 czerwca 2017 roku, dlatego dochód, który uzyskał z tytułu prowadzenia tej działalności w miesiącu lipcu jest dochodem uzyskanym.

 

Przepisy

Zarówno ustawa o świadczeniach rodzinnych, jak i ustawa o 500plus i funduszu alimentacyjnym przewidują katalog następujących zdarzeń, których zaistnienie rodzi dla klienta konieczność zgłoszenia ich jak najprędzej w GOPS Herby w celu zweryfikowania przez pracowników, czy dochód uzyskany nadal uprawnia do pobierania świadczeń. Oto katalog:

 1. zakończenie urlopu wychowawczego
 2. uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
 3. uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (dotyczy to między innymi stosunku pracy, umowy zlecenia czy umowy o dzieło)
 4. uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury, renty, renty rodzinnej lub socjalnej
 5. rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej wznowienie po okresie zawieszenia
 6. uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 7. uzyskanie świadczenia rodzicielskiego
 8. uzyskanie zasiłku macierzyńskiego dla rolników
 9. uzyskanie stypendium doktoranckiego.

Jak to się liczy

Jeżeli zajdzie jedna z wyżej wymienionych okoliczności, należy jak najprędzej zgłosić to w GOPS, gdzie pracownicy zbadają czy świadczenia nadal się należą. Inaczej liczy się  dochód w sytuacji gdy został on uzyskany w roku bazowym (obecnie omawiany 2016). Jeżeli, tak jak w pierwszym przykładzie, dochód został uzyskany w trakcie roku bazowego (czyli między 1 stycznia 2016 r. a 31 grudnia 2016 r.) wówczas  cały dochód osiągnięty w tym roku dzieli się przez liczbę miesięcy, w których był on uzyskiwany, pod warunkiem że jest uzyskiwany w momencie składania wniosku o świadczenia.

 

Przykład

Jeżeli dochód został uzyskany po roku bazowym (czyli po 1 stycznia 2017) tak jak w drugim przykładzie, w którym ojciec dzieci rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej z dniem 1 czerwca 2017 roku wówczas do dochodu z roku bazowego dodajemy uzyskany przez ojca dochód za miesiąc lipiec 2017 r. Na tę okoliczność powinien złożyć stosowne oświadczenie.

 

Jakie dokumenty należy złożyć na okoliczność uzyskania dochodu?

Zgodnie z przepisami należy dołączyć:

 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

W praktyce oznacza to, że należy dostarczyć dokumenty zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.

Okoliczność powodująca uzyskanie

Dokument potwierdzający uzyskanie dochodu (originał do wglądu plus kopia)

Dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu

w roku bazowym

po roku bazowym

1

podjęcie pracy zatrudnienia lub innej stosunek służbowy, umowa o pracę o dzieło, członkostwo w RSP, SKR lub SUR)

umowa o pracę, dzieło, zlecenia itp.

zaświadczenie pracodawcy wraz z określeniem dochodu uzyskanego oraz liczbę miesięcy przez które dochód był uzyskiwany

zaświadczenie pracodawcy z podaniem  kwoty dochodu z miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło uzyskanie dochodu

2

zakończenie urlopu wychowawczego

oświadczenie lub zaświadczenie pracodawcy

zaświadczenie pracodawcy wraz z określeniem dochodu uzyskanego oraz liczbę miesięcy przez które dochód był uzyskiwany

zaświadczenie pracodawcy z podaniem  kwoty dochodu z miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło uzyskanie dochodu

3

uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych

decyzja właściwego urzędu pracy

zaświadczenie PUP wraz z określeniem dochodu uzyskanego oraz liczbę miesięcy przez które dochód był uzyskiwany

zaświadczenie PUP o pobieranym świadczeniu wraz z podaniem  kwoty dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, wktórym otrzymany został zasiłek

4

uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielkiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty rodzinnej lub socjalnej

decyzja właściwego organu

zaświadczenie organu wypłacającego zasiłek lub świadczenie o okresie pobierania oraz kwocie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano prawo do świadczenia

zaświadczenie organu wypłacającego zasiłek lub świadczenie o okresie pobierania oraz kwocie  z miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano prawo do świadczenia

5

rozpoczęcie  działałności gospodarczej lub jej wznowienie po okresie zawieszenia

wpis do ewidencji działałności gospodarczej o rozpoczęciu lub wznowieniu działalności gospodarczej

oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego w roku bazowym

oświadczenie o wysokości następującego po miesicu w którym rozpoczęto lub wznowiono działaność

6

uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego po utracie zatrudnienia

decyzja właściwego organu

zaświadczenie organu wypłacającego zasiłek lub świadczenie o okresie pobierania oraz wysokości dochodu

zaświadczenie organu o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu w którym rozpoczęto uzyskano świadczenie

7

uzyskanie świadczenia rodzicielskiego

zaświadczenie organu przyznającego świadczenie o okresie pobierania i kwocie (dotyczy osób które pobrały świadczenie poza Herbami)

8

uzyskanie zasiłku macierzyńskiego dla rolników

zaświadczenie organu przyznającego świadczenie o okresie pobierania i kwocie (dotyczy osób które pobrały świadczenie poza Herbami)

9

uzyskanie stypendium doktoranckiego

zaświadczenie uczelni wypłacającej stypendium z podaniem okresu pobierania świadczenia oraz kwoty netto z miesiąca następującego po miesiący,  w którym uzyskano prawo do stypandium

 

 

Co zrobić, gdy ww. okoliczności zajdą w trakcie pobierania świadczeń?

Jak najszybciej poinformować o tym fakcie pracowników GOPS. Jeżeli okaże się, że uzyskany dochód powoduje utratę prawa do świadczeń (z powodu przekroczenia dochodu uprawniającego do pobierania) zostanie wszczęte postępowanie w sprawie uchylenia prawa do świadczeń. Wówczas wypłata świadczeń zostanie wstrzymana od razu, co powoduje, że nie będą ,,biegły’’ odsetki.

Co się stanie, gdy klient nie zgłosi faktu uzyskania dochodu ?

Jeżeli klient nie zgłosi faktu uzyskania dochodu (bez znaczenia jest przy tym fakt czy zapomniał, czy też zrobił to celowo), a będzie to miało wpływ na prawo do świadczeń, to w momencie pozyskania tej informacji przez GOPS wszczęte zostanie postępowanie w sprawie nienależnie pobranych świadczeń. W treści decyzji, którą klient otrzyma będzie wezwanie do zapłaty wraz z datą zapłaty i naliczonymi odsetkami. Jeżeli klient nie zastosuje się do wezwania, nienależnie pobrane świadczenia  potrąca się z innych świadczeń należnych klientowi, a jeżeli takich nie ma sprawa kierowana jest do egzekucji.

Czy uzyskanie dochodu zawsze skutkuje utratą prawa do świadczeń?

Nie. Czasem kwota uzyskanego dochodu nie powoduje przekroczenia kryterium dochodowego. Należy jednak zawsze ten fakt zgłosić, aby pracownicy mogli dokonać przeliczenia dochodu i tym samym określić, czy świadczenia nadal przysługują czy też nie.

Dodatkowe dokumenty

Istnieje możliwość, że złożone dokumenty dotyczące uzyskania dochodu nie wyjaśnią wszystkich wątpliwości dotyczących tej kwestii. Pracownicy mogą wówczas poprosić o dostarczenie innych dokumentów w tym zakresie.