Dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne

Dodatek mieszkaniowy nie jest świadczeniem uznaniowym. Możliwość jego przyznania a także jego wysokość, uzależnione są od ustawowych przesłanek. Trudna sytuacja finansowa w gospodarstwie domowym oraz sytuacja zdrowotna nie mają wpływu na wysokość przyznanego dodatku. Dodatek mieszkaniowy można otrzymać nawet, jeżeli występują zaległości czynszowe.

 

Kryteria przyznania dodatku mieszkaniowego:

1. dodatek mieszkaniowy przysługuje wnioskodawcy, który posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu oraz stale w nim zamieszkuje;

rodzaje tytułów prawnych:

 • najem lub podnajem
 • spółdzielcze prawo do lokalu ( lokatorskie lub własnościowe)
 • własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej
 • własność domu jednorodzinnego
 • własność budynku wielorodzinnego, w którym zajmuje lokal
 • bez tytułu prawnego, ale oczekujący na dostarczenie przysługującego lokalu zamiennego lub socjalnego;

2. dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

 • 30%
 • 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

 

Powierzchnia normatywna wynosi:

 • 35 m² – dla 1 osoby,
 • 40 m² – dla 2 osób,
 • 45 m² – dla 3 osób,
 • 55 m² – dla 4 osób,
 • 65 m² – dla 5 osób,
 • 70 m² – dla 6 osób,

a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m².

Normatywną powierzchnię zwiększa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zwiększenia powierzchni normatywnej orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

3. dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:

 • wysokości 175% najniższej emerytury (brutto) – w gospodarstwie 1 osobowym (aktualnie jest to 1750,00 zł);
 • wysokości 125% najniższej emerytury (brutto) – w gospodarstwie wieloosobowym (aktualnie jest to 1250,00 zł).

 

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, dodatków pielęgnacyjnych, zasiłków celowych i okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

 

Jako wydatki mieszkaniowe przy ustalaniu wysokości dodatku mieszkaniowego przyjmuje się: czynsz, opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, koszty eksploatacji i remontów z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

Jeżeli lokal nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, instalację ciepłej wody lub instalację doprowadzającą gaz, wnioskodawcy przyznaje się ryczałt na zakup opału.

 

Przy obliczaniu ryczałtu przyjmuje się następujące wydatki:

 • Brak c.o. – cena 5 kilowatogodzin razy liczba m2 zajmowanej powierzchni, ale nie większej niż określona ustawowo powierzchnia normatywna lokalu;
 • Brak c.w. – cena 20 kilowatogodzin razy liczba osób w gospodarstwie domowym;
 • Brak gazu – 10 kilowatogodzin w gospodarstwie jednoosobowym plus po 2 kilowatogodziny na każdą dodatkową osobę.

 

 

Wymagane dokumenty: 

 1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wypełniony i potwierdzony przez administratora budynku,
 2. tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
 3. udokumentowane dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 4. dokumenty potwierdzające wydatki ponoszone w ostatnim miesiącu w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego:
 5. opłaty czynszowe,
 6. opłaty za energię cieplną,
 7. wodę,
 8. odbiór nieczystości stałych i płynnych,
 9. ostatnie naliczenie za prąd (przy braku CO, CW i gazu w lokalu mieszkalnym).

Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od metrażu lokalu mieszkalnego, ilości zamieszkałych w nim osób, dochodu wszystkich członków gospodarstwa domowego oraz wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania, przypadających na normatywną powierzchnię użytkową.

 

Warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego:

 • dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku i wypłacany jest do dnia 10 każdego miesiąca;
 • w wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W wypadku uregulowania należności w terminie, wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana;
 • dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota jest niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji;
 • wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem, nie może przekroczyć 50% poniesionych wydatków przypadających na powierzchnię normatywną;
 • zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych pracownicy działu upoważnieni są do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku;
 • Burmistrz Miasta może odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ustali, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy lub liczba osób stale zamieszkałych jest mniejsza niż wykazana we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
 • w ostatnim miesiącu otrzymywania dodatku mieszkaniowego należy złożyć kolejny wniosek aby móc zachować kontynuację otrzymywania dotacji do mieszkania.

 

Akty prawne:

 

 

Dodatek energetyczny

 

GOPS Herby informuje, że na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz., 1059 z późn. zm.) z dniem 01.01.2014r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie dodatku energetycznego.

 

O dodatek energetyczny może ubiegać się osoba, która:

 • korzysta z wypłat dodatku mieszkaniowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966),
 • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
 • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 01.05.2017r do 30.04.2018r wynosi:

 • 11,22zł miesięcznie dla gospodarstwa 1 osobowego,
 • 15,58zł miesięcznie dla gospodarstwa od 2 do 4 osobowego,
 • 18,70zł miesięcznie dla gospodarstwa 5 i więcej osobowego.

Akty prawne:

 

 

Miejsce załatwienia sprawy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Herbach

ul. Lubliniecka 33, tel. (34) 3574-100 wew. 15, 23

 • Poniedziałek, Środa, Czwartek: 7:30 do 15:30
 • Wtorek: 7:30 do 16:00
 • Piątek: 7:30 do 15:00