Lokalna Polityka Społeczna

Lokalna Polityka Społeczna jest wyrazem zintegrowanego planowania społecznego w najbardziej ogólnym ujęciu oznacza sposób osiągania wyznaczonych celów poprzez sterowanie procesem rozwoju i integracji oraz pomocy społecznej. Zmienność uwarunkowań zewnętrznych, występowanie sprzeczności, a nawet konfliktów interesów i dążeń różnych grup społecznych narzuca konieczność przyjęcia negocjacyjnej formuły zarządzania polityką społeczną. Istotą jej, jest dochodzenie do szerokiego porozumienia społecznego, przy minimalizacji sytuacji konfliktowych.

 

Odbiorcami programu są rodziny zagrożone niedostosowaniem i wykluczeniem społecznym. W części przypadków są to rodziny niepełne lub wielodzietne. System ma na celu:

 • Wspieranie rodziny w prawidłowym funkcjonowaniu i rozwoju.
 • Inicjowanie i promowanie działań odnośnie wsparcia środowiskowego rodziny oraz jej funkcji wychowawczej.
 • Realizowanie programów dotyczących zapobieganiu dysfunkcji rodzin oraz umożliwiających wyjście z sytuacji kryzysowych i patologii.
 • Poprawa jakości i standardu życia w rodzinie.
 • Wspieranie rodzin zagrożonych i funkcjonujących w ubóstwie.
 • Integrowanie społeczności lokalnej i rodziny.
 • Kompleksowe działania na rzecz dzieci i młodzieży.
 • Promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
 • Wspieranie programów pomocy dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej.
 • Podejmowanie działań odnośnie aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.
 • Wdrażanie nowatorskich metod pracy z dzieckiem i rodziną.
 • Interdyscyplinarna współpraca na rzecz dziecka i rodziny.
 • Kształcenie i poszerzanie wiedzy i umiejętności kadry służb zajmujących się dzieckiem i rodziną.