Informacja dotycząca składania wniosków na świadczenia rodzinne, dobry start, fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2019/2020

Powiększ obraz

W związku ze zbliżającą się datą (1 lipca 2019 r.) rozpoczęcia przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (z tytułu rozpoczęcia 1 września 2019 r. kolejnego roku szkolnego 2019/2020), uprzejmie informuję, że akty prawne regulujące ww. świadczenie, tj. uchwała Rady Ministrów Nr 80/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz.514) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061), pozostają niezmienne, aktualne i obowiązujące.

W związku z powyższym, realizacja świadczenia dobry start od lipca 2019 r. z tytułu rozpoczęcia 1 września 2019 r. roku szkolnego 2019/2020, odbywać się będzie na takich samych zasadach jak w roku ubiegłym (w szczególności aktualne pozostają informacje, na temat realizacji ww. programu, w tym wzór wniosku, zamieszczone na stronie internetowej MRPiPS pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start).

Ponadto w najbliższym czasie nie zostaną wprowadzone żadne nowe zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych ani ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, co oznacza, że przyjmowanie od 1 lipca 2019 r. i rozpatrywanie wniosków o ww. świadczenia na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2019/2020, będzie się opierało na aktualnym stanie prawnym ww. ustaw. Istotne jest jednak, że w najbliższym czasie zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej MRPiPS, zaktualizowane wzory wniosków o poszczególne świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i załączników do nich – aktualizacje/zmiany polegać będą na uwzględnieniu we wzorach wniosków i załączników zmian ww. ustaw, które na przestrzeni ostatnich miesięcy weszły w życie.