Informacja

DODATEK GAZOWY

Warunkiem do spełniania jest próg dochodowy, analogiczny jak w dodatku osłonowego. Dodatek gazowy dostaną więc gospodarstwa domowe o najniższych dochodach, czyli z dochodem miesięcznym wynoszącym:

  • 2 100 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1 500 zł w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego.

O dodatek gazowy – zwrot VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury za gaz w nowym roku. Wniosek należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz trzeba będzie załączyć:

  • umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię,
  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Ustawodawca wymaga zatem, aby główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego było zasilane paliwami gazowymi, Wskazane wyżej główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB, o której mowa w art. 27a ust. 1 u.w.t.r., do dnia wejścia w życie ustawy. Po tym dniu tylko wówczas, gdy główne źródło ogrzewania wpisano lub zgłoszono po raz pierwszy do CEEB.