Dodatek węglowy

Powiększ obrazWęgiel wysypujący się z worka jutowego

Wniosek o dodatek węglowy można składać:

  • papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Herbach ul. Lubliniecka 33, pokój nr 17 i 19
  • elektronicznie na adres skrzynki EPUAP: /39k65ipxx3/skrytka oraz /gops_herby/skrytka – wniosek (każda ze stron wniosku) winna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Druki wniosku można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Herby, ul. Lubliniecka 33 lub wydrukować ze strony internetowej www.herby.pl lub www.gopsherby.pl
Wniosek składa się najpóźniej do dnia 30 listopada 2022 roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

  • Wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek. Wniosek o dodatek węglowy będzie rozpatrywała gmina, należy go kierować do Wójta Gminy Herby
  • Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania
  • Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.
  • Następnie zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy – wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.
  • Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
  • Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł