SmodCMS

Świadczenie wychowawcze 500+

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ 500+:

27.10.2017 r.
27.11.2017 r.
13.12.2017 r.
26.01.2018 r.
26.02.2018 r.
26.03.2018 r.
26.04.2018 r.
25.05.2018 r.
25.06.2018 r.
25.07.2018 r.
24.08.2018 r.
26.09.2018 r.

 

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na nowy okres złoży wniosek wraz z dokumentami:

 • w okresie od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawcze oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 31 października 2017 r.
 • w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r., ustalenie prawa o świadczenia wychowawcze oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 30 listopada 2017r.

 

Przypominamy osobom otrzymującym świadczenie wychowawcze na pierwsze i kolejne dzieci lub świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione od dochodu, o KONIECZNOŚCI niezwłocznego informowania organu wypłacającego o wszelkich zmianach, które mogą wpłynąć na uprawnienie do otrzymywania świadczeń wychowawczych lub rodzinnych takich jak np.: podjęcie zatrudnienia, zarejestrowanie działalności gospodarczej, podjęcie zatrudnienia po urlopie wychowawczym, zmiana składu rodziny itp.

 

 

 

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają:

 • niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia.
 • w rodzinach, w których dziecko ukończyło 18 lat, a drugie dziecko jest niepełnoletnie, zasiłek będzie przysługiwał na pierwsze dziecko, czyli dziecko niepełnoletnie wyłącznie w przypadku spełniania kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę.
 • w przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200 zł netto.

 

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Herbach od 1.04.2016 r. pok. nr 6 lub za pośrednictwem poczty.

 

 

Załączniki:

 1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze
 3. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
 4. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 5. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego
 6. Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

 

 

Terminy wypłat świadczeń wychowawczych (500+)

(10-03-2017)

 • 14.03.2017
 • 14.04.2017
 • 12.05.2017
 • 14.06.2017
 • 14.07.2017
 • 14.08.2017
 • 15.09.2017

 

 

1 miesiąc dni programu 500+

(02-05-2016)

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Herbach do 30.04.2016 r. przyjął 375 wniosków o świadczenia wychowawcze w tym 43 w formie elektronicznej.

Pierwsza wypłata świadczenia nastąpiła w dniu 28 kwietnia br. na łączną kwotę 92.500,00 zł. – czyli dla 185 dzieci.

Wydano 102 decyzje przyznające świadczenia wychowawcze.

Rodzina 500+

 

Copyright © 2014 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Herbach
Oparto o skrypt: SmodCMS » © 2005-2014 Twórcy.pl
Projekt strony: Install-IT - strony www, pozycjonowanie, doradztwo IT